Joyusing V500S USB Document Camera

Joyusing V500S-4K
4K USB Document Camera